girlupnorth: (bsg: lee all you need is love)
[personal profile] girlupnorth posting in [community profile] wystarczymilosc
Prawie każdy może wziąć ślub.


Pod warunkiem, że stać go na wesele.Cywlilizacja miłości nie odmówi tego przywileju dwóm [lub więcej] wyrażającym zgodę osobom dorosłym.Z dumą zapraszamy na największe matrymonialno-literackie wydarzenie na tym [i prawdopodobnie wielu innych] community.

Już tego lata...

- Ożenisz się ze mną?

Homonormatywność osiągnie nowy poziom.

- Lee, muszę ci o czymś powiedzieć.

Aby cywilizacja przetrwała, potrzebna jest każda jednostka.

- To z kim ty właściwie jesteś w tej ciąży?

Ale oczywiście nie będzie tak łatwo.

- Nie możecie wziąć ślubu.

SUIT UP!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

wystarczymilosc: (Default)
Wystarczy Miłość

November 2008

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios