Hiatus

Aug. 8th, 2008 12:24 am
ext_13247: ([bsg] crack kółka)
[identity profile] novin-ha.livejournal.com posting in [community profile] wystarczymilosc
To co dobre, zwykle kiedyś się kończy.

Ale nie to, co lepsze.


W związku z tym, że niżej podpisana [ja] udaję się na dwutygodniowy relatywny offline, Na dobre i na lepsze czeka hiatus mniej więcej tej samej długości.

Nie zapomnijcie o nas jednak - albowiem wiele, wiele jeszcze przed nami.- Właśnie pisałam rozdział, w którym opowiadam o tym, jak Sam szył sobie mundur z materiału skradzionego z zasłonek – stwierdziła Kara, chichocząc lekko.

Brwi Szóstki poszybowały do góry.

- Pierwsze słyszę.

- Sam też – mruknęła Kara, a na wymowne spojrzenie Capriki żachnęła się i powiedziała: - Trzeba czymś sprzedawać te książki, nie? A seksu mi nie pozwalasz opisywać.

- Po twoich opisach seksu poobrażają się wszyscy znajomi i komu będziemy zostawiać Faith? – zapytała słusznie Caprica. – Zresztą, nieważne! Sukienki! Myśl! Ja nie idę do ślubu w firance!

Kara bez słowa siorbała kawę.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

wystarczymilosc: (Default)
Wystarczy Miłość

November 2008

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 05:12 pm
Powered by Dreamwidth Studios